zpět

Vexilologie

    Vedle vlastní vědy zvané historie existují také takzvané pomocné vědy historické. Jsou to vědy zabývající se jen určitými dějinnými pozůstatky. Asi nejznámější z nich je archeologie. Další jsou například heraldika (nauka o znacích), sfragistika (nauka o pečetích), numismatika (nauka o platidlech) a vexilologie.
    Vexilologie (lat. vexillum, prapor římských legií) je nauka zabývající se výzkumem, tvorbou a popisováním a tvorbou vlajek a praporů. Vexilologie ale není pouze pomocnou historickou naukou, ale inklinuje i k politologii, právu a geografii.
    Přestože název této nauky byl vytvořen koncem padesátých let, nauka o vlajkách je starého data. Za první dílo vexilologického charakteru můžeme považovat rukopis neznámého španělského mnicha z poloviny čtrnáctého století. V tomto díle bylo popsáno 110 praporů různých měst a zemí. Zpočátku byla vexilologie součástí heraldiky, ale o té se začala ve 20. století oddělovat. V roce 1962 vzniklo v USA první vexilologické středisko Flag Research Centre. V roce 1969 vznikla Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV), která pořádá pravidelné kongresy.
    Čeští vexilologové se začali organizovat počátkem sedmdesátých let. Členy přípravného výboru Vexilologického klubu byli Aleš Brožek (současný redaktor Vexilologie), Jiří Hlaváček, Ing. Petr Hlaváček, RNDr. Ludvík Mucha (příští rok oslaví třicet let ve funkci předsedy klubu) a Ing. Josef Česák. Ustavující schůze klubu se konala 29.1.1972. Členem FIAV se Vexilologický klub stal v roce 1991. Činnost klubu spočívá v dokumentaci vlajek a praporů v ČR (např. soupis vlajek TJ v ČSSR), propagaci nauky ve sdělovacích prostředcích a v publikaci vlastních článků v časopise Vexilologie. Kromě této činnosti se každý rok koná výroční schůze a už podruhé se konal Český národní vexilologický kongres (1996, 2000). Vedle VK působí v České republice ještě Středisko vexilologických informací a Regionální středisko vexilologie a heraldiky.
    Pro snazší vysvětlení této nauky jsem rozdělil vexilologii na obecnou, statistickou, bibliografickou, badatelskou a praktickou.
    1. Obecná vexilologie se zabývá vytvářením vexilologických pojmů, terminologií či zkratek (mezinárodní značení barev a tzv. mřížka, sdělující základní data o vlajce). Mohli bychom sem zařadit i obecná pojednání o vlajkách. Mezi českými vexilology stojí za zmínku v této oblasti PhDr. Zbyšek Svoboda, autor českého vexilologického názvosloví.
    2. Vexilologická statistika není oficiálním pojmem. Do této kategorie by se dal zařadit text v publikaci Vlajky a znaky zemí světa, zabývající se četností barev na státních vlajkách ad.
    3. Bibliografická vexilologie. Do této kategorie řadím shromažďování údajů o vexilologických publikacích. V této kategorii je nejvýznamnějším českým vexilologem Aleš Brožek, který byl za tuto svou činnost oceněn mezinárodní vexilologickou cenou.
    4. Badatelská vexilologie je nejrozsáhlejším oborem. V této oblasti lze postupovat dvěmi způsoby. Prvním je shromažďování vlajek a údajů o nich (kde, kdy vlály atd.). Zmiňme například Vexilologický lexikon - prapory obcí ČR od Petra Exnera. Druhým způsobem je sledování historického vývoje vlajek s určitým kritériem. Tento způsob jsem použil na Vexilolognetu, kde se snažím shromáždit a historicky zařadit oficiální vlajky určitého území.
    5. Praktická vexilologie spočívá přímo v navrhování a tvorbě vlajek. V současné době jde u nás o navrhování vlajek obecních a nejnověji krajských.
Rozdělení vexilologie, které jsem zde použil je čistě mé osobní. v žádném případě nejde o dělení oficiální.

Článek Ing. Česáka o Vexilologii ze sedmdesátých let (časopis Vexilologie)

Petr Holas

zpět